Aktiva Seniorer Falun

Konstituerande möte i Aktiva Seniorer

Protokoll 2016-02-29                                 

Närvarande:

Lise-Lotte Boberg
Suzanne Didring
Gunilla Stråhle
Gudrun Johansson
Laila Thunstedt
Catharina Hjortzberg Nordlund

1. Mötet öppnades av ordföranden Lise-Lotte Boberg.
2. Till sekreterare valdes Laila Thunstedt.
3. Ordföranden tillsammans med Catharina Hjortzberg Nordlund och Gudrun Johansson valdes att justera dagens protokoll.
4. Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

Ordförande Lise-Lotte Boberg, omval - valperiod 2016 - 2017 (1 år)
Vice ordförande Solveig Isaksson - valperiod 2015 - 2017 (2 år)
Sekreterare Laila Thunstedt - valperiod 2015 - 2017 (2 år)
Kassör Suzanne Didring - valperiod 2015 - 2017 (2 år)

Ledamöter:
Gunilla Stråhle - valperiod 2015 - 2017 (2 år)
Gudrun Johansson - valperiod 2015 - 2017 (2 år)
Catharina Hjortzberg Nordlund, nyval - valperiod 2016 - 2018 (2 år)

Suppleanter:
Brita Calles, omval
Gunnel Serner, omval
Laila Hansson, omval

Revisor Niklas Nygårds, 1 år

Festkommitté:
Solveig Bäckgren
Gudrun Johansson
Katja Wingqvist

Programkommitté:
Lise-Lotte Boberg
Gullbrith Andersson
Gunnel Sellfors
Gunnar Jönsson

5. Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs Lise-Lotte Boberg och Suzanne Didring.

 6. Attesträtt

Att var för sig attestera föreningens utlägg.

7. Valberedning:

Berth Johansson och Gunnel Balaile skall ingå i valberedningen.
Valberedningens mandatperiod är ett år.

8. Konstituerande mötet avslutades.


Vid protokollet

Laila Thunstedt


Justeras
Lise-Lotte Boberg

Catharina Hjortzberg Nordlund                          Gudrun Johansson