Varför ska man ha en framtidsfullmakt?


Torbjörn Frank och Marielle Stenvall, LRF Konsult, höll en belysande föredragning om framtidsfullmakter på Aktiva Seniorers månadsmöte. Hela ämnesområdet behandlades i informativa punkter. Ett av huvudsyftena med framtidsfullmakt är att själva få bestämma vem som ska sköta ens angelägenheter när man själv blivit bestående oförmögen att själv hantera angelägenheterna och inte vill att god man ska utses. Viktigt att komma ihåg är att endast fysiska personer kan vara fullmaktshavare. Några av huvudpunkterna om varför framtidsfullmakter skapats var:

  • När en fysisk person, fullmaktsgivaren, själv blir oförmögen att sköta sina tillgångar/angelägenheter. Får inte vara tillfälligt.
  • Överförmyndare och gode män.
  • I fullmakten anges vilka områden som omfattas.
  • Fullmakten måste verifieras av läkarutlåtande om oförmågan.

Under föredragningen ställdes initierade frågor från de aktiva seniorerna.


Slutligen kan nämnas att LRF Konsult för närvarande har specialpris på framtidsfullmakter. Priset uppgår till 3 900 kronor.